Vedtægter

Virksomhedsoplysninger
Organisationens juridiske navn:Triathlon Vejle
Selskabsform: Forening 
CVR : 
Officiel e - mail adresse:
Officiel web - adresse: https://TriathlonVejle.dk
Officel Facebook side:
 

§1 Foreningens navn og hjemsted

§1.1 Foreningen Triathlon Vejle og har hjemsted i Vejle kommune. Foreningen er tilsluttet Triatlon Danmark under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Foreningens formål

§2.1 Foreningens formål er at dyrke triatlon- og duatlonsporten med udgangspunkt i fællesskabet. Det er endvidere foreningens formål fremme kendskabet til og udøvelsen af triatlon- og duatlonsporten i Vejle og omegn.

§3 Medlemskab

3.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

3.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

3.3 Indmeldelse skal ske via klubbens klubmodul system.

3.4 Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

3.5 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§4 Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

4.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

4.3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan komme med ændrings forslag frem til en uge før hvor medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag.

4.4 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst et 2/3 flertal af de afgivne stemmer er for forslaget.

4.5 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.

4.6 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. Side 2 af 3 sider

4.7 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

4.8 Generalforsamlingens dagsorden

· Valg af dirigent og stemmetællere

· Bestyrelsens beretning

· Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

· Indkomne forslag

· Forslag til handlingsplan og budget ( herunder fastsættelse af kontingent)

· Valg af bestyrelse og suppleant

· Valg af revisor ( valg i lige år )

· Evt.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

5.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§6 Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

6.2 Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.

6.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsens formand samt 1 af de menige medlemmer er på valg i år med lige årstal. Kassereren og øvrige medlemmer er på valg i år med ulige årstal.

6.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

6.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


§7 Regnskab/økonomi

7.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12) 

7.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. Side 3 af 3 sider

7.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§8 Dispositionsret

8.1 Foreningen tegnes af formanden. Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

8.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer

§9 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§10 Opløsning af foreningen

10.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

10.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling